Meer informatie over de opleidingen in Beeldende Kunsten, Dans, Drama, Muziek en hun bijhorende educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleidingen, artistieke toelatingsproeven en inschrijvingsprocedure vind je op www.ap-arts.be.

Nieuwe registratie

Wil je een bestaande registratie openen? Aanmelden
2024-25
Aanmelden via:

Privacy overeenkomst

Klik onderaan deze pagina op 'Ik ga akkoord' als je klaar bent om door te gaan met jouw registratie.

  PRIVACYVERKLARING VOOR KANDIDAAT-STUDENTEN

  1. Wie zijn wij?

  1.1. AP als verwerkingsverantwoordelijke

  Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren over het waarom en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht met zetel te Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0535.880.359 (hierna “Wij” of “AP” genoemd).

  Onze contactgegevens kan u vinden onder punt 10 van deze Verklaring.

  Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en gebruikt. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij de maatregelen die waarborgen dat u geïnformeerd blijft

       -  over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens;
       -  de controle behoudt over de persoonsgegevens die wij verwerken;
       -  uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uitoefenen. Meer informatie over uw rechten kan u vinden onder punt 9 van deze Verklaring.

  1.2. Functionaris voor de gegevensbescherming

  Wij hebben eveneens een functionaris voor gegevensbescherming aangeduid. Dit is een expert inzake de bescherming van persoonsgegevens die een extra waarborg biedt voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de functionaris contacteren via de kanalen vermeld onder punt 10 van deze Verklaring.

  2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

  Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle informatie die naar een bepaalde levende natuurlijke persoon verwijst. Afhankelijk van het doeleinde van de verwerking verwerken wij verschillende types van persoonsgegevens.

  3. Waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig?

  3.1. Administratie van uw inschrijving

  Als onderwijsinstelling verwerken wij persoonsgegevens in het kader van de opleidingen en programma’s die wij aanbieden. De administratie die gevoerd wordt van in het kader van de inschrijving omvat verschillende componenten en houdt onder meer in:

  - de inschrijving van studenten;
  - het kunnen voorzien van informatiestromen zodat we effectief met u kunnen communiceren via post, e-mail en telefoon in het kader van de (afronding van de) inschrijving;
  - de informatie omtrent toelatingsproeven (indien toepasselijk);
  - …

  In het kader van de administratie van de inschrijving verzamelen en verwerken wij de volgende types van gegevens:

  - identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer, paspoortnummer, INSZ- of rijksregisternummer, persoonlijk e-mailadres…);
  -   persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, - land en –plaats,, burgerlijke staat, nationaliteit,…);
  -  (voor)opleiding en vorming (overzicht van de bezochte scholen, aard van de gevolgde cursussen, behaalde en beoogde diploma’s, examenresultaten, …);
  - financiële gegevens (bankrekeningnummer met het oog op terugbetalingen, status studietoelage met oog op correcte bepaling studiegeld);
  -   beeldmateriaal (foto studentenkaart);
  -   beroep en betrekking indien u een werkstudent bent.

  De persoonsgegevens die wij ontvangen worden tot slot verder verwerkt voor statistische doeleinden, in het bijzonder om ons beleid en het onderwijs te analyseren.

  3.2. Cookies op onze website

  De websites van AP gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen, en soortgelijke technologieën. Meer informatie hieromtrent kan u vinden in onze cookieverklaring die terug te vinden is op de betrokken websites.

  4.  Vragen wij voor verwerkingen uw toestemming, of gebeurt dit op basis van andere juridische grondslagen?

  Onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, die wij doorvoeren voor de doeleinden vermeld onder punt 3 van deze Verklaring, hebben de volgende grondslagen:
    
  • het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de stappen te kunnen zetten om met u als student tot een toetredingsovereenkomst te kunnen komen.
  • het gebruik van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw uitdrukkelijke en vrije toestemming. Indien wij uw toestemming nodig hebben voor een verwerking, zullen wij u hieromtrent een specifiek toestemmingsformulier bezorgen en dit voorafgaand aan de verwerking.
  • wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken.

  5. Met welke andere personen delen we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden niet aan andere personen doorgegeven, met uitzondering van de volgende personen:

  • enkel onze werknemers die toegang effectief nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot uw gegevens.  Deze personen handelen onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid;
  • daarnaast doen wij een ook een beroep op gespecialiseerde externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals IT-diensten, en die in dat kader de gepaste maatregelen moeten nemen in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens;
  • enkel indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan politie- en onderzoeksdiensten en het gerecht.


  6. Waar worden de gegevens bewaard en verwerkt?

  Uw gegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd en in ieder geval waken wij erover dat te allen tijde de wettelijke minimum eisen en veiligheidsnormen worden gerespecteerd.

  Indien wij voorzien dat uw gegevens buiten de EU zullen worden opgeslagen en bewerkt, dan zullen wij dit expliciet vermelden en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als van toepassing binnen de EU.


  7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden vermeld onder punt 3 van deze Verklaring.

  Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren per gegevenstype alsook per doeleinde van de verwerking, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk variëren. Wij kunnen u hierbij meedelen dat wij onder meer volgende criteria in acht nemen bij het bepalen van de bewaringstermijnen:

  • Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren?
  • Hebben wij toestemming gekregen voor een langere bewaringstermijn?
  • Hebben wij een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren?

  Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze definitief verwijderen. Uw persoonsgegevens zullen wel worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om geschillen te beslechten.


  8. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.


  9. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen ?

  9.1. Uw rechten 

  9.1.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens

  U heeft steeds recht op toegang tot en inzage van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij zullen u in dit kader één kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken indien u hierom verzoekt.

  9.1.2. Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren

  U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.

  9.1.3. Recht om uw toestemming in te trekken

  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

  9.1.4. Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken en bezwaar tegen direct marketing

  Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd of openbaar belang, dan heeft U het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u van ons direct marketing-berichten zou ontvangen, heeft u een absoluut recht om zich daartegen te verzetten en niet langer dergelijke berichten van ons te ontvangen.

  9.1.5. Recht op wissing van uw persoonsgegevens

  U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:
  - wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
  - wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
  - wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
  - wanneer uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
  - wanneer uw gegevens moeten worden gewist vanwege een wettelijke verplichting.

  9.1.6. Recht op overdracht van persoonsgegevens

  Voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, dan kan u ons vragen om uw persoonsgegevens – in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm – naar u door te sturen zodat u deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.

  9.1.7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming

  U wordt door ons niet onderworpen aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering.

  9.2. Hoe uitoefenen?

  Om voormelde rechten uit te oefenen kan u een schriftelijke aanvraag richten aan ons op volgende wijze:

  - per email: gegevensbescherming@ap.be;
  - schriftelijk naar volgend postadres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, ter attentie van de Data Protection Officer.

  U ontvangt een antwoord binnen de wettelijke termijn van 30 dagen.


  10. Hoe kan u vragen of klachten indienen?

  Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens dan kan u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

  - per email: gegevensbescherming@ap.be;
  - schriftelijk naar volgend postadres: Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, ter attentie van de Data Protection Officer.

  Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan heeft u het recht om hierover klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


  11. Aanpassingen van deze Verklaring

  Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in deze Verklaring, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via de normale informatiekanalen.

Meer informatie over de opleidingen in Beeldende Kunsten, Dans, Drama, Muziek en hun bijhorende educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleidingen, artistieke toelatingsproeven en inschrijvingsprocedure vind je op www.ap-arts.be.